Tıp Fakültesi

Eğitim Amaçları

Sağlıkla ilgili tüm süreçlerde “bütüncül (biyo‐psiko‐sosyal ve kültürel) yaklaşım” sergileyen, tıp tarihi perspektifinde hekimlik kimliği ve bilincini geliştirmiş; hekimliği, daha çok, teknik anlamda ele alarak hekimlik uygulamalarını iyi yapan, hatta bilerek (bilimsel temeller üzerinde, kanıta dayalı) yapan değil de, “insani ve mesleki değerler (profesyonellik)” doğrultusunda “bilerek (kanıta dayalı)” yapan, “Reflektif düşünme ve uygulama” yeterliğini kazanmış, dolayısıyla bireysel ve mesleki rolleri, nitelikleri, potansiyelleri ve sınırları ile sorumlulukları ve haklarının farkında olarak “sürekli mesleki ve bireysel gelişim”e açık olan, Ulusal ve uluslararası sağlık sistemleri ve politikaları ile sağlıkla ilgili tüm organizasyonel ve yönetimsel süreçleri “bireyin ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirme” perspektifinde “bireysel ve toplumsal faydayı” önceleyecek şekilde değişime ve gelişime zorlayan nitelikli hekimler yetiştirmektir.